/Rohožník
Rohožník
Oficiálne stránky obce
Otázka pre starostu
Otázka je adresovaná priamo na starostu obce.
Zadajte vaše meno
Zadajte prosím Váš email pre odpoveď!
Napíšte text vašej správy!

Menu


František Ambra, poslanec                  -  
adresa: Rohožník č. 77/19

Vladimír Báchor
adresa: Rohožník č. 365/58

Roman Havelka
adresa: 
 

Marian Karšay
adresa:

Mgr. Ivana Kočišová  30 rokov, učiteľka ZŠ a MŠ (anglický jazyk), mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Do budúcna by som chcela viac podujatí pre deti a mládež v obci (beh zdravia, otužovanie-ľadové medvede,súťaž v korčuľovaní- kolieskové korčule,  spevácke súťaže, založiť divadeľný klub pre žiakov ZŠ a dospievajucich,a mnoho ďalšieho), obnova kina v obci, zriadenie detských jasiel, oprava cestných komunikácií, obnova verejného osvetlenia a plota na obecnom cintoríne..


Peter Piešťanský  zamestnanec CRH (Slovensko) a.s. I 906 38 Rohožník I Slovakia,
Mobil: +421 (0) 903 554 606

email: peter.piestanskyTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

Bc. Karol Štark
poslanec Obecného zastupiteľstva za Stranu zelených Slovenska, zamestnanec  Železníc SR a. s. vo funkcii správca železničnej infraštruktúry v Malackách, dlhoročný poslanec Obecného zastupiteľstva, člen Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu, predseda miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Rohožníku, držiteľ Kňazovického plakety za 100 – násobné bezplatné darovanie krvi a držiteľ Ceny obce Rohožník, zabezpečenie protipovodňových opatrení v našej obci, zlepšenie stavu miestnych komunikácií a chodníkov, vytvorenie Domova seniorov a zabezpečenie vybudovania Denného stacionára pre našich seniorov, podpora miestnych občianskych združení a športových aktivít v našej obci
adresa: Hlavná 369, 906 38 Rohožník, tel. kontakt: 0903454078, emailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MUDr.Jana Vrablicová
adresa:

Ján Želipský
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: +421903272554

Natália Topolčányová, kontrólorka obce
- vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
- vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
- plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

PLÁN
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rohožníku a komisií OZ pre rok 2016.


Rokovanie komisií OZ v týždni 04. - 07. apríla 2016 podľa určenia predsedu komisie
Stretnutie poslancov pred zastupiteľstvom 11. apríla 2016 (pondelok) o 17.00 hod.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva -13. apríla 2016 (streda) o 18.00 hod.

Rokovanie komisií OZ v týždni 20. - 24. júna 2016 podľa určenia predsedu komisie
Stretnutie poslancov pred zastupiteľstvom 27. júna 2016 (pondelok) o 17.00 hod.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva ■ 29. júna 2016 (streda) o 18.00 hod.

Rokovanie komisií OZ v týždni 19. - 23. septembra 2016 podľa určenia predsedu komisie
Stretnutie poslancov pred zastupiteľstvom 26. septembra 2016 (pondelok) o 17.00 hod.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva ■ 28. septembra 2016 (streda) o 18.00 hod.

Rokovanie komisií OZ v týždni 05. - 08. decembra 2016 podľa určenia predsedu komisie
Stretnutie poslancov pred zastupiteľstvom 12. decembra 2016 (pondelok) o 17.00 hod.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva ■ 14. decembra 2016 (streda) o 18.00 hod.

V prípade potreby a závažnosti sa môže zvolať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Rohožníku.


  Mgr. Peter Švaral
    starosta obce 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Vyhľadávanie

Bezhotovostné platby

Akceptujeme bezhotovostné platby bankovými kartami na Obecnom úrade

Štatistiky

Používatelia
13
Články
164
Čítanosť článkov
602009

Náhodný obrázok