ZÁKON NR SR č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch v znení neskorších
                                                 predpisov

                        SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

Evidencia obyvateľov, Matrika, Overovanie listín.

Osvedčenie podpisu............................................................................ 1,50 €
Osvedčenie listiny 1 strana................................................................ 1,50 €
Vystavenie duplikátu matričného dokladu......................................  5,00 €
Potvrdenie o nevydávaní osvedčenia opravnej
spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine............................. 0,00 €
Zmena priezviska maloletých detí..................................................  33,00 €
Zmena mena a priezviska hanlivého................................................ 3,00 €
Zmena priezviska po rozvode manželstva na predošlé
priezvisko po trojmesačnej lehote.................................................. 99.50 €
Nahliadnutie do matrík za každý zväzok..........................................  1,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pre iným než príslušným
matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR........................... 16,50 €
Uzavretie manželstva iným matričným úradom
ako je príslušný MÚ medzi štátnymi občanmi SR.......................... 16,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než
príslušným MÚ medzi štátnym občanom SR a cudzincom.......... 33,00 €
Uzavretie manželstva s cudzincom.................................................   66,00 €
Uzavretie manželstva mimo určenú dobu........................................ 16,50 €
Uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti............... 66,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami........................................ 165,50 €
Apostila vydáva ObÚ..........................................................................      6,50 €
Žiadosti o výpis z registra trestov........................................................  1,50 €
k žiadosti treba doložiť kolok 4,00€

Stavebné oddelenie
ZMENA POPLATKU PRI VYBAVENÍ RYBÁRSKEHO LÍSTKA OD 01.10.2012
TÝŽDENNÝ:      1,50 €
MESAČNÝ:       3,00 €
ROČNÝ:            7,00 €
TROJROČNÝ:  17,00 €